ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ေက်ာ္ မိုးလင္းလုနီးမွအိပ္စက္ၿပီးေနျမင့္မွ အိပ္ရာထတတ္သူမ်ားသည္ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားေၾကာင္းေလ့လာေတြ႔ရွိမႈအသစ္အရသိရသည္။သို႔ေသာ္လည္းအဆိုပါဆက္စပ္မႈသည္ ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစား -၂ ႐ွိသူမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈပိုမိုျပင္းထန္ႏိုင္သည္ဟုသိရသည္။ အဆိုပါ ေတြ႔ရွိခ်က္အသစ္ကိုေအာ္လန္ဒိုတြင္ျပဳလုပ္သည့္Ednocrine Society ၏ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေလ့လာမႈသည္ခ်ီကာဂိုေဒသႏွင့္ထိုင္းႏုိင္ငံရွိဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသူ ၄၇၆ ဦးထံမွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အိပ္စက္ခ်ိန္ေနာက္က်သူႏွင့္ေစာစီးစြာအိပ္စက္သူ ဆီးခ်ိဳေ၀ဒနာရွင္တို႔၏ အိပ္စက္မႈအရည္အေသြး၊ အသက္အရြယ္၊ က်ား/မ လိင္ကြဲျပားမႈအခ်က္အလက္မ်ားကိုအေျခခံကာစိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ပြားေစမႈအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား ေလ့လာခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းမွာစိတ္က်ေရာဂါသည္ ဆီးခ်ိဳေ၀ဒနာရွင္မ်ားထံတြင္အေတြ႔ရမ်ားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ညအိပ္ခ်ိန္ေနာက္က်သူမ်ားထံတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ႐ွိျပီးအခ်ိန္မီကုသႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ စိတ္က်ေရာဂါေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲ့လာသည္ဟုသိရသည္။ 

 

Related News