စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ေသာက္သံုးေရေစ်းႏႈန္းကို ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ထပ္မံတုိးျမွင့္သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္းႏွင့္  ယင္းသို႔တိုးျမွင့္ သတ္မွတ္ရျခင္းသည္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ ႀကီးမားမႈေၾကာင့္ မလႊဲမေ႐ွာင္သာ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီ႐ွန္လြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၏ အဆိုပါ ေသာက္သံုးေရ ေစ်းႏႈန္းတိုးျမွင့္သတ္မွတ္မည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈကုိ စင္ကာပူျပည္သူမ်ားက ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ တုန္႔ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏုိင္ငံ၏ ေရအရင္းအျမစ္ဌာနကလည္း ေရသန္႕စင္စက္႐ုံသစ္မ်ား တည္ေဆာက္မႈကဲ့ သုိ႕ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ဳိးစုံအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း လီ႐ွန္လြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံ၏ေရလုိအပ္ခ်က္ကလည္း ျမင့္မားလာလ်က္ ရွိၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္သည္လည္း ေလ်ာ့နည္းလာလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့ သည္။ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ ေရလုိအပ္ခ်က္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကုိ Linggiu ေရေလွာင္ကန္မွ ရယူသုံးစြဲေနျခင္းျဖစ္ျပီးၿပီး အဆုိပါ ေရေလွာင္ကန္၏ ေရပမာဏသည္ လတ္တေလာကာလမ်ားအတြင္း စံခ်ိန္တင္ေလာက္ေအာင္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ရသည္ဟု သိရွိရသည္။ 

 

Related News