ငါးႀကီးဆီကုိ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားအတြက္ ျဖည့္စြက္အားေဆးအျဖစ္ သိမွတ္ထားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၾသစေတးလ် သုေတသီမ်ား၏ ၁၀ ႏွစ္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနရလဒ္အရ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား၏ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈနဲ႕ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္စြမ္းကုိ တုိးတက္ေစရန္ အေထာက္အကူမျပဳေၾကာင္း သိရွိရျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သုေတသနကို ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီး ၂,၅၀၀ ေက်ာ္အား ၁၀ ႏွစ္ၾကာ သုေတသနျပဳ ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႕ရလဒ္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျပီး  အစားအစာကို သင့္တင့္မွ်တစြာ စားသံုးမည္ဆိုပါက ကေလးငယ္မ်ား၏ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈသည္ ေကာင္းမြန္ေနမည္သာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ငါးႀကီးဆီစားသံုးသည့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သုေတသနအဖြဲ႔တြင္ပါ၀င္သည့္ ေဒါက္တာ ဂ်က္ကြီ လုိင္းဂူးလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယခု သုေတသနသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္မွစၿပီး ၎တုိ႕ ေမြးဖြားလိုက္သည့္ ကေလးမ်ား အသက္ ၇ ႏွစ္အ႐ြယ္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သုေတသန ရလဒ္ကို American Medical Association ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Related News