ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပတ္လိုက္ဆက္လိုက္ျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည့္ ဂ်က္စတင္ဘီဘာႏွင့္ ဆယ္လီနာဂိုမက္ဇ္တို႔သည့္ ခ်စ္သူမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္လက္တြဲေနျပီဟုသတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနလ်က္ရွိသည္။ ဂ်က္စတင္ဘီဘာ၏ သင္းအုပ္ဆရာ Carl Lentz ကလည္း၎တိုုိ႔ႏွစ္ဦးကို ျပန္လည္လက္တြဲၾကရန္တိုက္တြန္းခဲ့သည္ဟုလည္းသိရသည္။

ဆယ္လီနာသည္ လတ္တေလာတြဲေနသည့္ ခ်စ္သူအဆိုေတာ္ The Weekndႏွင့္လမ္းခြဲျပတ္္စဲလိုက္ျပီဟုသတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ေနာက္ ေဂ်ဘီႏွင့္ တြဲသြားတြဲလာလုပ္ေနသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားအြန္လိုင္းတြင္ပ်ံ႔ႏွံ႔လာခဲ့သည္။ ဆယ္လီနာေက်ာက္ကပ္လဲလွဲရန္ ေဆး႐ံုတက္ေနစဥ္ကတည္းက၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ အျပန္အလွန္အဆက္အသြယ္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ေဂ်ဘီသည္ အရာမ်ားစြာကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေျပာင္းလဲ ျပဳျပင္လုိက္ၿပီး ၎အားခြင့္လႊတ္ရန္ ဆယ္လီနာကိုအၾကိမ္ၾကိမ္ေတာင္းပန္ခဲ့သည္ဟုလည္းသိရသည္။

အသက္ ၂၃ ႏွစ္အရြယ္ ေဂ်ဘီႏွင့္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ ဆယ္လီနာတုိ႔သည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကစတင္ေတြ႔ဆံုခဲ့ျပီး၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ျပတ္လုိက္ဆက္လိုက္ျဖစ္ေနၾကသည့္ ကမၻာက်ာ္လူငယ္စံုတြဲေလးျဖစ္သည္။ 

 

Related News