မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ဆိုက္ဘာေလာကဆိုင္ရာတ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားကအင္တာနက္ကုမၸဏီမ်ားအားအႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားသူတို႔၏ အတင္းအဖ်င္းသတင္းမ်ားကိုေဖာ္ျပသည့္ လူမႈမီဒီယာေပါင္း ၆၀ ကိုပိတ္ျပစ္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆံုးအင္တာနက္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Tencentႏွင့္Baidu အပါအ၀င္ အင္တာနက္ကုမၸဏီမ်ားမွ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ေအာ္ပေရတာမ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားသူတို႔၏ အတင္းအဖ်င္းသတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးအင္တာနက္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အေကာင့္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားကိုကို္င္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္သြားမည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ျပင္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တန္ဘိုးမ်ား၏ အဓိကမ႑ိဳင္မ်ားႏွင့္တပ္သက္ျပီး ၀ါဒျဖန္႔မႈကိုပိုမိုတက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီးေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ားအတြက္ ပိုမိုခိုင္မာေကာင္းမြန္သည့္ ၀န္းက်င္တစ္ရပ္ ကိုဖန္တီးသြားမည္ဟုလည္း ၎တို႔ကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ကလည္းအြန္လိုင္မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သကျ္ပီးအေရးယူေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားေနလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

 

Related News