ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလာၿပီးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ(၈)ရက္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ တိုက်ိဳမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္-ျမန္မာစီးပြားေရးဖလွယ္မႈဆိုင္ ရာဖိုရမ္တစ္ခုမွာေျပာခဲ့တာပါ။ ဂ်ပန္-မဲေခါင္ႏုိင္ငံမ်ားထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကိုတက္ေရာက္ဖို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုေရာက္႐ွိေနတဲ့ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြကို ပိုတိုးတက္လာေစဖို႔ ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းထားၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ဖုိရမ္တက္ေရာက္လာသူေတြကို ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္ဟာ တိုးတက္ေနၿပီး ဂ်ပန္ျပည္သူ႔နဲ႔ပုဂၢ လိကက႑တို႔က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နားမွာ႐ွိတဲ့သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာပါတယ္။ စိုးရိမ္စရာကိစၥရပ္ေတြ႐ွိရင္ ျမန္မာအစိုးရကို အႀကံျပဳၾကဖို႔ ဖိုရမ္ တက္ေရာက္လာသူေတြကို ေျပာခဲ့ၿပီး အမွန္တကယ္ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကိုနားလည္ဖို႔ ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ေတြက နားေထာင္လိုေနၾကတယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္လို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News