လူထုကိုကာကြယ္ဖို႔ ထိေရာက္တဲ့ဥပေဒေရးရာအစီအမံေတြကို ဥဇဘက္ကစ္စတန္အစိုးရက ဖန္တီးေနၿပီး အဓမ္ၼေစခိုင္းမခံရေအာင္ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဥပေဒသစ္ေတြနဲ႔မူ၀ါဒေတြကို ခိုင္ခိုင္လံုလံု ျပဌာန္းထားႏုိင္ဖို႔  ေခတ္သစ္အလုပ္သမားဥပေဒျပဳက်င့္ထံုး နဲ႔အဆင့္ေတြကို အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြကို အသိေပးထားေရးအတြက္ ေမလ(၆)ရက္က အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ဥဇဘက္ကစ္ၥတန္အစိုးရေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးဦးေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႔(ILO)နဲ႔ ရီပတ္ ဘလင္ကန္ပညာေရးႏွင့္သိပၸံသမဂၢေကာင္စီနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈအလုပ္သမားေတြတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရေ႐ွ႕ေန႐ံုး၀န္ထမ္း ေတြနဲ႔ အဆင့္ျမင့္မူ၀ါဒခ်ထားေရးဆိုင္ရာပါေမာကၡေတြက ဥဇဘက္ကစ္ၥတန္မွာ  အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္ေတြကိုေျဖ႐ွင္းဖို႔ ဥပေဒေရးရာအေျခခံေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ အမ်ဳိးသားေရး အလုပ္သမားစံခ်ိန္စံညႊန္းေတြကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကေလးလုပ္သားနဲ႔ အဓမၼေစခိုင္းခံရမႈေတြ မ႐ွိေစေရးအတြက္လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

 

 

 

 

Related News