အခုႏွစ္မွာ ထိုင္းစီးပြားေရးဟာ (၄.၁)ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္လာႏုိင္ၿပီး ဒါဟာၿပီးခဲ့တဲ့(၆)ႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္းလိုက္ပါတယ္။ က႑ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ နာလံျပန္ထူလာႏိုင္ၿပီး 
စားသံုးသူေတြရဲ႕ယံုၾကည္မႈကို ျပန္ရလာတဲ့အတြက္ အခုလိုခန္႔မွန္းႏိုင္တာလို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာစီးပြားေရးပညာ႐ွင္ကေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ ထိုင္းပုဂၢလိ ကက႑ရဲ႕၀ယ္ယူသံုးစြဲမႈက 
စုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး(GDP)ရဲ႕(၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ႐ွိခဲ့ၿပီး ပို႔ကုန္ကလည္း (၇.၅)ရာခိုင္ ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။
 
ဒီအခ်က္ေတြက အခုႏွစ္ထိုင္းစီးပြားေရးကို ေမာင္းႏွင္သြားႏုိင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ သြင္းကုန္(၆.၅)ရာ ခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဒါဟာ ပုဂၢလိကက႑နာလံျပန္ထူလာႏုိင္တာနဲ႔ အႀကီးစားစီမံကိန္းေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္လာႏုိင္တာ ကို ေဖာ္ျပေနတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္က စီးပြားေရးတိုးတက္လာႏုိင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေနေပမဲ့ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္းက (CIMB)ဘဏ္ကေတာ့ ထိုင္းစီးပြားေရး(၄)ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ႏိုင္တာကို (၃.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းပဲတိုးတက္လာႏုိင္တယ္လို႔ ေျပာင္းလဲခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကလည္း(၂.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းသာတိုးတက္လာႏုိင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ေ႐ႊ႕ခဲ့တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိကက႑ရဲ႕ သံုးစြဲမႈကေတာ့ (၃.၁)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ လာႏုိင္တဲ့အျပင္ ထိုင္းပို႔ကုန္ေတြကလည္း အခုႏွစ္မွာ (၇.၄)ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာႏုိင္တယ္လို႔ (CIMB)ဘဏ္ကခန္႔မွန္းေနပါတယ္။
 
 
 

Related News