အေၾကာင္းအရာ: 

-မမေလးလူမွားေနတာပါ ကၽြန္ေတာ္က အခုမွ အညာကလာတာပါ ..ကၽြန္ေတာ္နာမည္က ျပဴးရီးပါမမေလး (ျပဴးရီး)