အေၾကာင္းအရာ: 

-မာရီကို စိုးရိမ္ေပးတဲ့အတြက္ မာရီေက်းဇူးတင္ပါတယ္..မာရီဘာမွမျဖစ္ပါဘူး.­.ဒါေပမယ့္ေဒၚေဒၚျမ စကၠနဲ ့နန္းေရႊမႈန္ တို႔ကဘယ္လိုပတ္သက္တာလဲဟင္..(မာရီျမင့္)