အေၾကာင္းအရာ: 

ဒီမုန္႔ကေလ အစ္ကိုစပ္ခြန္မိုင္း ရန္ကုန္ကေလယူလာတာ ဒီမုန့္ကိုေလ ေ႐ႊဖူးေလး သိပ္ၾကိဳက္တာ (ေစာကလ်ာ)