အေၾကာင္းအရာ: 

ေဒါက္တာ ထက္ထက္ေအာင မွ Facebook Page မွပရိသတ္ေတြရဲ႔ ေမးျမန္းမႈေလးေတြကိုျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း